axeonfinancialservicessa


Announcements

14/07/2016

Invitation to General Meeting  

30/08/2016

Invitation to General Meeting           Financial Statements 31-12-2015 

29/09/2016                                                                       14/10/2016

Invitation to 1st Repeat General Meeting           Invitation to 2nd Repeat General Meeting   

03/11/2016                                                                        15/12/2016

Invitation to 3rd Repeat General Meeting          Invitation to General Meeting   

22/02/2017

Financial Statements 20-02-2017   

17/08/2017

Invitation to General Meeting            Financial Statements 31-12-2016   

 

7/08/2017

Invitation to General Meeting            Ισολογισμός Χρήσης 01/01 – 20/02/2017